Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Pelti-Master Oy:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 08.03.2021.

REKISTERINPITÄJÄ

(3095344-3), Susikuja 15, 04130 Sipoo
info@peltimaster.fi

REKISTERIN NIMI

Peltimaster.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojen käsittely on tarpeen digitaalisten palvelujen / digimarkkinoinnin toteuttamiseen liittyvien palvelujen, suorittamiseksi.
  • Suostumus: Ennalta saatu suostumus henkilötietojen käsittelyyn tulee sivustovierailijan lähettämällä lomakkeella. Käyttäjä antaa yritys / henkilötietojen käytön suostumuksen verkkopalvelun lomakkeella. Suostumus aikaleimataan ja dokumentoidaan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, palveluiden toimittaminen sekä markkinointi ja etämyynti. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Pelti-Master Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.Pelti-Master Oy:lla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ja lomaketiedot yms. toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot mitä verkon välityksellä voidaan antaa. Käyttäjä kirjoittaa tiedot verkkopalvelun lomakkeelle.

Säilytämme yritys ja  henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa kerrottujen käyttötarkoituksen täyttymiseen. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne poistetaan automaattisesti.

Mainosevästeiden käyttö palvelussa

Suostumukset ja kiellot:
Käyttämällä sivustoa ja palvelua, asiakas suostuu oletusarvoisesti tietojensa käyttämisen tulosseurantaa ja kohdennettua mainontaa varten. Evästeiden pääsääntöinen tehtävä on tehdä palvelun käytöstä miellyttävämpi ja toimivampi kuluttajan käyttökokemuksen puolelta tarkasteltuna.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Yrityskäyttäjän tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kuvaus yritystoiminnasta ja referenssit tai muu yrityksen itsestään laatima esittely.

Laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot. Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten myytävät tuotteet tai palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät.

Käyttäjätunnukset ja muut tunnistetiedot. Käyttäjän verkkopalvelussa tekemien toimien tapahtumatiedot palvelun kehitystä varten.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, kun hän täyttää tiedot verkkopalvelun lomakkeelle tai toimittaa täydennyksiä sähköpostitse. Käyttäjien verkkopalvelussa tekemistä toimista automaattisesti kertyvästä datasta.
Julkisista rekistereistä ja verkkopalveluista.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kilpailutus suoritetaan yleisillä, anonyymeillä tiedoilla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa yksittäisille yrityksille, jos käyttäjä suorittaa toiminnon, joka edellyttää tietojen luovutusta. Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä, mikäli nämä huomioidaan kaupassa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto

  • Ei manuaalista aineistoa

Tietojenkäsittelyn avulla käsiteltävät tiedot

  • Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä
  • Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu
  • Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).